Gayrimenkul Yatırım Fonu

  • Gayrimenkul Yatırım Fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ''malvarlığıdır.” *
  • Fonun tüzel kişiliği bulunmamaktadır ama tapudaki işlemler açısından tüzel kişiliği haiz addolunmaktadır, yani yatırım yapılan gayrimenkuller ve ayni haklar tapuda Fon adına tescil edilmektedir. Dolayısıyla, katılma belgesi sahipleri tapuda Fon adına tescilli gayrimenkullere dolaylı olarak sahiptirler.
  • Fon SPK'dan lisans almış "portföy yönetim şirketleri" veya "gayrimenkul portföy yönetim şirketleri" tarafından kurulabilir, malvarlığı kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yöneticisinin malvarlığından ayrıdır; kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
  • Bir gayrimenkul fonu da yatırım fonuna benzer şekilde çalışır. Tek farkı sadece dolaylı olarak veya doğrudan gayrimenkul yatırımlarını içerir. Mesela, bir gayrimenkul fonuyla bireysel ticari mülklere sahip olabilir veya alışveriş merkezi, otel gibi yerlere yatırım yapabilirsiniz.
  • Gayrimenkul fonları açık uçlu (sabit hisseli sermayesi bulunmayan) veya kapalı uçlu (sabit hisseli sermayesi bulunan) olabilir. Açık uçlu bir fon, aktif kaldığı sürece fona girmenize veya fondan çıkmanıza izin verir. Kapalı uçlu bir fonun tipik olarak bir giriş noktası ve bir çıkış noktası vardır, yani yatırım yaptıktan sonra belirlenen süre içerisinde fondan ayrılamazsınız.
  • Fonun yatırım yapacağı gayrimenkuller profesyonel portföy yöneticileri tarafından ve detaylı piyasa araştırmalarına dayanarak seçilmekte, fonun kaynakları en verimli yatırımlarda değerlendirilmektedir.
  • Gayrimenkul yatırım fonlarında alım, satım, kiralama, tahsilat, alacakların takibi, kiracıların tahliyesi, imar ve izin süreçlerinin takibi, işlemlerin muhasebeleştirilmesi, vergi yükümlülüklerinin takibi gibi operasyonel tüm işlemler portföy yöneticisi tarafından yürütülmekte, yatırımcıların bu işlere ayrı ayrı vakit ayırmasına gerek kalmamaktadır.
  • Gayrimenkul yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kar payı ve alım satım kazancı gelirleri de avantajlı şekilde vergilendirilmektedir.
  • GYF, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı tarafından regüle edilen bir yapıdır. Dolayısıyla, şeffaflık ve kamu denetiminin üst düzeyde olduğu, gayrimenkul yatırımlarının likiditasyonuna aracılık eden, ayrıca vergisel avantajlar içeren bir araçtır. Konunun detayları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun çıkardığı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) (Tebliğ) ile düzenlenmiştir.