Vergi Fonu Avantajları

  • GYF’ları gayrimenkul yatırımlarında vergisel açıdan en avantajlı enstrüman durumundadır. Zira, gerçek kişiler açısından, bireysel olarak gayrimenkul yatırımı yapıldığında kira gelirlerinden gayrimenkul sermaye iradı, 5 yıl içindeki satışlar için de değer artış kazancı üzerinden gelir vergisi ödenmektedir. Şirket kurularak gayrimenkule yatırım yapılması durumunda ise önce kira gelirleri ve satış kârı üzerinden kurumlar vergisi, kârın dağıtılması aşamasında ise kâr dağıtım stopajı yapılmaktadır.
  • GYF alternatifinde ise Fon bünyesinde vergi yükü sıfır olup sadece yatırımcı nezdinde düşük bir vergileme söz konusudur. Eğer yatırımcı dar mükellef ise kurumsal vergi yükü toplamda sıfır olmaktadır. Dolayısıyla, yabancı şirketlerin Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları açısından en avantajlı model GYF olarak gözükmektedir.
  • Yabancı gerçek kişiler açısından bir diğer avantaj ise 500 bin ABD Doları üzeri GYF yatırımının en az 3 yıl boyunca yapılması durumunda Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunulabilmesidir.
  • GYF’ler miras hukuku ve servet yönetimi açısından da kolaylık sağlamaktadır. Gayrimenkullerin mülkiyeti tapuda Fon adına olduğundan, servet sahipleri gayrimenkulleri çocuklar arasında bölüştürmektense veya mirasçılar taksimin nasıl yapılacağıyla uğraşmaktansa, katılma belgelerinin çocuklara/mirasçılara devri çok daha kolay ve pratiktir.
  • Fonun kapalı bir aile fonu olarak kurulması, katılma belgelerinin aile dışındaki kişilere satışını engelleyecek hükümlerin Fon İzahnamesine eklenmesi mümkündür. Bu özelliği sayesinde GYF’ler aynı zamanda pratik bir servet yönetimi şeklidir.
  • Gayrimenkul yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş bulunuyor, bu nedenle halen yüzde 22 olan kurumlar vergisi ödenmiyor. Bu istisna mevduat, katılma hesabı, repo gibi finansal gelirlere de uygulanıyor. Bu avantaj yatırımlara daha fazla kaynak aktarılmasına olanak sağlıyor.
  • Gayrimenkul yatırım fonlarının istisna kazançları üzerinden fon bünyesinde özel bir stopaj yapılması öngörülmüş, ancak halen bu stopajın oranı sıfır olarak uygulanıyor. Sıfır da olsa stopaj yapılmış sayıldığı için, fon tarafından kâr dağıtımı yapılırsa, ayrıca kâr dağıtım stopajı yapılmıyor. (Normal kâr paylarında stopaj oranı yüzde 15)
  • Bu kurgu nedeniyle halen dar mükellef yabancı kurumların fonlardan elde ettiği kâr paylarında vergi yükü sıfır. Yatırımcıların fon katılma belgelerini fona iade etmelerinden veya diğer şekillerde elden çıkarmalarından sağladıkları gelirler ise yüzde 10 oranında vergi kesintisine tabi. (Gelir Vergisi Kanunu, Geçici Md. 67) Bu gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiyor, bu nedenle bireysel yatırımcılar için yapılan yüzde 10 vergi stopaj "nihai vergi" niteliğinde.
Fon İndirim Görseli